หน้าหลัก        ประวัติ สฝจ.สพฐ.ตร.        บุคลากร        อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ         อำนาจหน้าที่          หน่วยงานในสังกัด          webboard         คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เมนูหลัก

 การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสลากกินแบ่ง

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวหุ้น Money Channel


ดัชนีหุ้น


ราคาน้ำมัน


ราคาทองคำ


แผนที่ประเทศไทยสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

( สฝจ.สพฐ.ตร. )

Institute of forensic training and reserch

          สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้มีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ไว้ดังนี้

          1.   กองบังคับการอำนวยการ
          2.   กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
          3.   กองทะเบียนประวัติอาชญากร
          4.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
          5.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
          6.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
          7.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
          8.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
          9.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
          10. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7
          11. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
          12. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
          13. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
          14. สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

          และหน่วยงานระดับกองกำกับการขึ้นตรง
          -กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
          -ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด


          ในปี พ.ศ.2548 ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (ศพน.) ได้จัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ ภายใต้สังกัด สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (สนง.ตร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์สังกัด สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ และเพื่อพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

          ต่อมาปี พ.ศ.2552 มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกฐานะศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ กองบังคับการ มีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2553 แบ่งส่วนเป็น

          1. ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี งานอำนวยการต่างๆ ของหน่วย

          2. ฝ่ายฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ งานจัดฝึกอบรม งานบริการ การศึกษางานทะเบียนและวัดผล

          3. ฝ่ายพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยการวางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยนิติวิทยาศาสตร์

          4. ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา และให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ในสถานบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

          5. กลุ่มงานมาตรฐาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแผน ควบคุมมาตรฐาน การปฤิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการศึกษาอบรม มาตรฐานตำแหน่ง ตลอดจนควบคุมจรรยาบรรณของผู้ตรวจพิสูจน์

          6. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการภาควิชาการ งานห้องปฏิบัติการ งานสอนวิชาต่างๆ จัดทำโปรแกรมการศึกษา สรรหาครูอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมึถงการผลิตตำรา คำสอน และเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร

พลตำรวจตรี เสถียร   คูวิบูลย์ศิลป์
ผู้บังคับการ
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน

บริการ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจรางวัลสลากออมสิน
ตารางการบินไทย
ตารางเดินรถไฟ

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายงานสภาพจราจร
ดู TV Online
yuyu
 
 
 

 

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Institute of Training and Reserch of Scientific Crime Detectic (สฝจ.สพฐ.ตร.)
อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1039, 0-2205-1586 โทรสาร 0-2252-0330
Email: forensic_training@hotmail.co.th